สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ค่านิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

Mobile Application
บริการด้านแรงงานบนมือถือ

      

 

          ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

การป้องกันการทุจริตของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

 

 

ผลการดำเนินงานผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VDO ข่าวสาร

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน